celebrity porn tube
free celeb sex tapes
celebrity porn video
celebrity porn tube
free celeb sex tapes
celebrity porn video

AKTYWNOŚĆ – SZANSĄ NA PRACĘ - projekt dla osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu bieszczadzkiego lub leskiego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt  "Aktywność – szansą na pracę" realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”,

Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

Okres realizacji projektu: 01.02.2010 r. - 29.04.2011 r.

Cel główny projektu: podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej, zdolności do podjęcia pracy przez osoby pozostające bez zatrudnienia, tym samym zmniejszenie odsetka osób niepracujących  na obszarze realizacji projektu.

Cele szczegółowe: nabycie przez osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy) nowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego w celu zmiany postaw społecznych, zdobycia umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy, zwiększenia mobilności zawodowej oraz uzyskania zatrudnienia.

Projekt obejmuje wsparciem 50 osób pozostających bez zatrudnienia ( w tym 30 kobiet, 20 mężczyzn) zamieszkujących na terenie powiatu bieszczadzkiego lub leskiego.

 

Kto może być Uczestnikiem Projektu?

Uczestnikami Projektu mogą być osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym osoby zarejestrowane we właściwym dla miejsca zamieszkania /stałego lub czasowego/ Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy oraz osoby nieaktywne zawodowo, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • kobiety(w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci)
 • osoby po 45 roku życiu
 • osoby długotrwałe bezrobotne
 • osoby do 25 roku życia
 • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców

 

Jakie wsparcie otrzymuje Uczestnik Projektu?

1.         W ramach projektu, każdy jego Uczestnik może wziąć udział w jednym z następujących grupowych szkoleń zawodowych:

a)      Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą sekretariatu i kadr z językiem angielskim -220 godz.,
b)      Kurs fryzjersko-kosmetyczny -300 godz.,
c)       Samodzielny księgowy -260 godz.,
d)      Spawanie metodą MAG/MIG/TIG -315 godz.,
e)      Szkolenie z zakresie organizowania usług gastronomicznych i cateringowych (kelner-barman-kucharz) – 200 godz.

2.         Może zostać skierowany indywidualnie do jednostki zewnętrznej na wskazany przez siebie kurs zawodowy.
3.         Doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne.
4.         Warsztaty psychologiczno - doradcze.
5.         Warsztaty  w zakresie doskonalenia informatycznego.
6.         Po zakończeniu szkolenia może odbyć staż lub praktykę zawodową.

 

Uczestnicy Projektu otrzymują:

 • stypendium szkoleniowe – 4zł/godz. brutto
 • stypendium z tytułu odbywania stażu/ praktyki zawodowej – 1276zł/m-c brutto
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, staż/praktykę zawodową
 • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS) oraz ubezpieczenie NNW
 • bezpłatne badania lekarskie
 • podręczniki/materiały szkoleniowe, odzież ochronną
 • poczęstunek w trakcie szkoleń
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi.

 

Zasady przyjmowania zgłoszeń:

Przyjmujemy i rejestrujemy zgłoszenia po przedstawieniu kompletu dokumentów !

Dokumenty zgłoszeniowe (tj. formularz zgłoszeniowy i regulamin) są dostępne w Biurze Projektu lub można je pobrać:

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin

 

Komplet dokumentów zgłoszeniowych stanowi:

1.       Formularz zgłoszeniowy.
2.       Podpisany „Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie”.
3.       Kserokopia dowodu osobistego, dodatkowo zaświadczenie o zameldowaniu  tymczasowym  (dotyczy osób posiadających adres zamieszkania inny niż adres zameldowania stałego).
4.       Zaświadczenie o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym dla miejsca zamieszkania stałego lub czasowego (dotyczy osób zarejestrowanych w PUP).
5.       Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych).

 

Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Projektu lub listownie z adnotacją „Aktywność – szansą na pracę”.

Adres : BIURO PROJEKTU
ul. Parkowa 5
38-600 Lesko
Tel. (013) 46 965 28

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Projekt realizowany przez EDUKATOR Sp. z o.o., ul. Igielna 9, 38-200 Jasło

Projekt „Aktywność – szansą na pracę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Kontakt

EDUKATOR Sp. z o.o.
ul. Igielna 9
38-200 Jasło
tel: 0-13 448-57-89
fax: 0-13 448-20-61

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyrights 2011 by EDUKATOR JASŁO. All Rights Reserved.
Projekt i Realizacja: MCSO.PL Tworzenie stron www krosno Krosno

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o nich w celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zakceptuj pliki cookies na naszej stronie. Wystarczy że klikniesz przycisk akceptuję znajdujący się obok.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o nich w celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zakceptuj pliki cookies na naszej stronie. Wystarczy że klikniesz przycisk akceptuję znajdujący się obok.