1. Projekt  "Aktywność – szansą na pracę – II edycja" realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Podstawą realizacji projektu jest umowa pomiędzy EDUKATOR Sp. z o.o. w Jaśle (Beneficjent) a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie (Instytucja Pośrednicząca).

2. Okres realizacji projektu: 02.05.2011 r. - 31.07.2012 r.

3. Cele projektu:

Cel główny:  stworzenie dla osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na obszarze objętym wsparciem, kompleksowych warunków umożliwiających zwiększenie  aktywności społecznej i zawodowej, wejście na rynek pracy i podjęcie do końca 2012 r. zatrudnienia przez co najmniej 12 Uczestników Projektu.

Cele szczegółowe:
- podniesienie/nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez 30 kobiet i 20 mężczyzn,
- zdobycie doświadczenia zawodowego przez 20 Uczestników Projektu, w tym co najmniej 12 kobiet,
- zmiana postaw społecznych z uwzględnieniem aspektów równości płci, zwiększenie mobilności zawodowej i zdobycie umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy przez 30 kobiet i 10 mężczyzn.

4. Adresaci projektu:

Projekt obejmuje wsparciem 50 osób pozostających bez zatrudnienia (w tym 30 kobiet, 20 mężczyzn) zamieszkujących na terenie powiatu bieszczadzkiego lub leskiego.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym osoby zarejestrowane we właściwym dla miejsca zamieszkania /stałego lub czasowego/ Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy oraz osoby nieaktywne zawodowo, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
 • osoby po 45 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby do 25 roku życia,
 • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców.
5. Działania podejmowane w projekcie:
  • Zarządzanie projektem
  • Kampania promocyjno – informacyjna
  • Rekrutacja Uczestników Projektu
  • Doradztwo zawodowe i psychologiczne, grupowe i indywidualne
  • Warsztaty w zakresie doskonalenia informatycznego
  • Realizacja szkoleń
  • Realizacja staży/praktyk zawodowych.