O projekcie

1. Projekt "Szkolenia zawodowe i językowe dla pracujących" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarcze", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw". Podstawą realizacji projektu jest umowa pomiędzy EDUKATOR Sp. z o.o. w Jaśle (Beneficjent) a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach (Instytucja Pośrednicząca).

2. Okres realizacji projektu: 01.09.2011 r. - 31.08.2012 r.

3. Cele projektu:
Cel główny: nabycie do końca sierpnia 2012 r. nowych kwalifikacji/kompetencji zawodowych dostosowanych do wymogów/trendów na rynku pracy przez 145 (115M 30K) dorosłych osób pracujących (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) zamieszkujących w powiecie: opatowskim, sandomierskim, staszowskim.

Cele szczegółowe:
- zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz uzyskanie uprawnień do wykonywania nowego zawodu przez 13K i 112M pracujących do końca sierpnia 2012 r.,
- uzyskanie do końca czerwca 2012 r. kompetencji językowych, podwyższających kwalifikacje zawodowe 17K i 3M pracujących,
- nabycie/zwiększenie do lipca 2012 r. umiejętności samooceny i planowania własnego rozwoju zawodowego przez UP (115M 30K) oraz uzyskanie/wzrost wiedzy w zakresie panujących stereotypów w postrzeganiu pełnionych przez kobiety i mężczyzn ról oraz potrzeby ich niwelowania.

4. Adresaci projektu:
Projekt obejmuje wsparciem 145 osób pracujących (w tym 30 kobiet, 115 mężczyzn) zamieszkujących na terenie powiatu opatowskiego, sandomierskiego lub staszowskiego.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby pracujące, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych posiadające co najwyżej średnie wykształcenie

Szczególnie serdecznie zapraszamy osoby pracujące z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

5. Działania podejmowane w projekcie:
a) Zarządzanie projektem
b) Kampania promocyjno - informacyjna
c) Rekrutacja Uczestników Projektu
d) Doradztwo zawodowe grupowe
e) Realizacja szkoleń