Rekrutacja

1. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, w sposób ciągły, do momentu zgłoszenia się wymaganej liczby uczestników, zakończy się jednak nie później niż dnia 31.03.2012 r.

2. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
a) Złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami (dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze projektu i na stronie internetowej Beneficjenta). b) Ocenę dokumentów (przez Komisję Rekrutacyjną) pod względem formalnym i merytorycznym oraz w zakresie spełniania kryteriów szczególnych, zgodnie z określoną grupą docelową oraz założonymi rezultatami projektu, przy uwzględnieniu problemów/barier występujących na obszarze realizacji projektu i kwalifikowanie na rozmową rekrutacyjną z doradcą zawodowym. c) Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym, który określi preferencje, predyspozycje zawodowe oraz oceni chęć i motywację do podnoszenia kwalifikacji i udziału w projekcie. d) Podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie wraz z wyłonieniem osób na listy rezerwowe. e) Informację Uczestników Projektu o wynikach procesu rekrutacji.

3. Komplet dokumentów zgłoszeniowych stanowi:
* Formularz zgłoszeniowy,
* Podpisany "Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie",
* Kserokopia dowodu osobistego, dodatkowo zaświadczenie o zameldowaniu tymczasowym (dotyczy osób posiadających adres zamieszkania inny niż adres zameldowania stałego),
* Zaświadczenie o zatrudnieniu podpisane przez pracodawcę * Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych),
* Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
Dokumenty zgłoszeniowe można składać:
* osobiście w Biurze Projektu "Szkolenia zawodowe i językowe dla pracujących"
* za pośrednictwem poczty - dokumenty należy kierować na adres siedziby Biura Projektu: EDUKATOR Sp. z o.o., Biuro Projektu, ul. Mickiewicza 17A , 27-600 Sandomierz z adnotacją "Szkolenia zawodowe i językowe dla pracujących" lub drogą elektroniczną na adres: sandomierz@edukator-jaslo.pl Szczegółowe warunki udziału w projekcie oraz opis procesu rekrutacji znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (plik poniżej).

W celu zgłoszenia udziału w projekcie prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego, regulaminu oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pliki do pobrania poniżej) i dołączyć odpowiednie załączniki. Przyjmujemy i rejestrujemy zgłoszenia po przedstawieniu kompletu dokumentów!

Pliki do pobrania:
- Formularz zgłoszeniowy
- Zaświadczenie od pracodawcy
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
- Umowa o uczestnictwo z projekcie
- Aneks Nr 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
- Aneks Nr 1 do umowy dotyczącej uczestnctwa w projekcie