W miesiącu sierpniu 2013 r. dobiega końca realizacja projektu

„Twoja przyszłość zależy od ciebie – II edycja”


współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny: Nabycie do końca VIII. 2013 r. nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych dostosowanych do wymogów/trendów na rynku pracy przez 247 (219 M i 28 K) dorosłych osób zamieszkujących lub pracujących w jednym z powiatów: jasielskim, krośnieńskim, m. krosno, dębickim, strzyżowskim, brzozowskim ( z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą). Cele szczegółowe:
1.) Zdobycie (do końca VIII. 2013) specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych i kwalifikacji potwierdzonym egzaminem zewnętrznym i uzyskanie certyfikatu dającego uprawnienia do pracy w nowym zawodzie/na nowym stanowisku pracy przez 28 K i 219 M pracujących, w tym 247 UP z wykształceniem, co najwyżej średnim.
2.) Nabycie/ zwiększenie do VIII. 2013 r. umiejętności samooceny i planowania własnego rozwoju zawodowego przez UP (219 M, 28 K) oraz uzyskanie/wzrost wiedzy w zakresie panujących stereotypów w postrzeganiu pełnionych przez K i M ról oraz potrzeb ich niwelowania.PROJEKT OFEROWAL:
- BEZPLATNE SZKOLENIA
- PORADNICTWO ZAWODOWE GRUPOWE I INDYWIDUALNE


Efektem realizacji projektu było że dwustu pięćdziesięciu ośmiu (258) uczestników projektu zdobyło nowe kwalifikacje, biorąc udział w następujących szkoleniach: Wsparcie udzielane w ramach projektu obejmowało również: zwrot kosztów dojazdu, bufet w trakcie szkoleń, zakup materiałów szkoleniowych. Zakładane rezultaty i cele szczegółowe oraz cel główny został osiągnięty.
1. „Szkolenie pakiet.: prawo jazdy kat. C, E_C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu rzeczy”, dla 45 os. 3 grup x 15 os.,
2. Kierowca – operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym i elektronicznym dla 20 osób , 2 grupy x 10 os.,
3. „Szkolenie pakiet.: prawo jazdy kat. E_C + kurs podstawowy i specjalistyczny do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR”, dla 30 os. 3 grup x 10 os.,
4. „Kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu rzeczy/osób”, dla 20 os. 2 grup x 10 os.,
5. Szkolenie pakietowe „Operator koparko – ładowarek i koparki jednonaczyniowej” kl. III, 20 osób, 2 grupy po 10 os.,
6. Kurs „Operator żurawi przeładunkowych HDS” ,30 osób, – 3 grupy x 10 os.,
7. Kurs „Specjalista do spraw księgowości (Samodzielny Księgowy) stopień II – 25 os., 2 grupy,
8. Kurs „Operator koparko – ładowarek kl. III” – 10 os.,
9. Kurs „Spawanie łukiem elektrycznym – MAG/MIG/TIG” – 20 osób, 2 grupy po 10 osób,
10. Kurs „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” – 20 osób, 2 grupy po 10 osób,
11. Indywidualnie skierowania na szkolenia do jednostki zewnętrznej na wskazany przez siebie kurs zawodowy – 20 osób.

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ KOLEJNEGO PROJEKTU „WYKWALIFIKOWANY PRACOWNIK - SUKCESEM FIRMY” (OD WRZEŚNIA 2013), ZAPRASZAMY OSOBY PRACUJĄCE i WŁAŚCICIELI FIRM ZAMIESZKAŁYCH i MAJACYCH JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO, KROŚNIEŃSKIEGO, STRZYŻOWSKIEGO i BRZOZOWSKIEGO DO KORZYSTANIA ZE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH WSPÓŁFINASOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ