O projekcie

1. Projekt "Twoja przyszłość zależy od ciebie – II edycja" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Podstawą realizacji projektu jest umowa pomiędzy EDUKATOR Sp. z o.o. w Jaśle (Beneficjent) a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie (Instytucja Pośrednicząca).

2. Okres realizacji projektu: 01.07.2012 r. - 31.08.2013 r.

3. Cele projektu:

Cel główny: Nabycie do końca VIII. 2013 r. nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych dostosowanych do wymogów/trendów na rynku pracy przez 209 (181 M i 28 K) dorosłych osób zamieszkujących lub pracujących w jednym z powiatów: jasielskim, krośnieńskim, m. krosno, dębickim, strzyżowskim, brzozowskim ( z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą).

Cele szczegółowe:

1.) Zdobycie (do końca VIII. 2013) specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych i kwalifikacji potwierdzonym egzaminem zewnętrznym i uzyskanie certyfikatu dającego uprawnienia do pracy w nowym zawodzie/na nowym stanowisku pracy przez 28 K i 181 M pracujących, w tym 168 UP z wykształceniem, co najwyżej średnim.

2.) Nabycie/ zwiększenie do VIII. 2013 r. umiejętności samooceny i planowania własnego
rozwoju zawodowego przez UP (181 M, 28 K) oraz uzyskanie/wzrost wiedzy w zakresie panujących stereotypów w postrzeganiu pełnionych przez K i M ról oraz potrzeb ich niwelowania.

 

4. Adresaci projektu:

Projekt obejmuje wsparciem 220 osób pracujących( w tym 30 kobiet, 190 mężczyzn) zamieszkujących na terenie powiatu jasielskiego, krośnieńskiego ziemskiego lub grodzkiego, strzyżowski, dębicki, brzozowski.

Uczestnikami Projektu mogą być pracujące kobiety i mężczyźni zatrudnieni w jednej z branż: przemysłowej, budowlanej, handlowej, transportowej i logistycznej pow. 18 roku życia, ( z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych (poza godzinami pracy) o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacji oraz spełniające, co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) zamieszkałych na terenie poza granicami administracyjnymi miast, lub
2) z wykształceniem, co najwyżej średnim lub
3) w wieku 50 lat i więcej.

5. Działania podejmowane w projekcie:

a) Zarządzanie projektem
b) Rekrutacja Uczestników Projektu
c) Poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne
d) Realizacja szkoleń