Oferowane wsparcie

W ramach projektu, każdy jego Uczestnik może wziąć udział w jednym
z następujących grupowych szkoleń zawodowych:

1. „Szkolenie pakiet.: prawo jazdy kat. C, E_C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do
przewozu rzeczy”, dla 30 os. 2 grup x 15 os., 10.2012 , 12.2012,
2. Kierowca – operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym i elektronicznym dla
20 osób , 2 grupy x 10 os., 10.2012, 01.2013,
3. „Szkolenie pakiet.: prawo jazdy kat. E_C + kurs podstawowy i specjalistyczny do
przewozu materiałów niebezpiecznych ADR”, dla 20 os. 2 grup x 10 os.,
- 10.2012, 12.2012,
4. „Kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu rzeczy/osób”, dla 20 os.
2 grup x 10 os., 11.2012, 02.2013,
5. Szkolenie pakietowe „Operator koparko – ładowarek i koparki jednonaczyniowej”
kl. III, 20 osób, 2 grupy po 10 os., 11.2012,
6. Kurs „Operator żurawi przeładunkowych HDS” ,20 osób, – 2 grupy x 10 os.,
11.2012, 02.2013,
7. Kurs „Operator podestów ruchomych (zwyżki)” – 10 os., 11.2012,
8. Kurs „Specjalista do spraw księgowości (Samodzielny Księgowy) stopień II – 20 os.,
- 11.2012,
9. Kurs „Operator koparko – ładowarek kl. II” – 10 os. 12.2012,
10. Kurs „Spawanie łukiem elektrycznym – MAG/MIG/TIG” – 10 osób,11.2012,
11. Kurs „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” – 10 osób, 12.2012,
12. Kurs „ Operator suwnic sterowanych z pionu roboczego” – 10 osób, 12.2012,

13. Indywidualnie skierowania na szkolenia do jednostki zewnętrznej na wskazany
przez siebie kurs zawodowy – 20 osób. – 09.2012

Uczestnicy Projektu po zakwalifikowaniu do projektu są zobowiązani wnieść częściową odpłatność za kurs (wkład własny) w zależności od rodzaju szkolenia – jednorazowo, w kwocie stanowiącej równowartość
10 % rynkowej wartości szkolenia.

14. Poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne.
Uczestnicy Projektu otrzymują:
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie,
- ubezpieczenie NNW,
- bezpłatne badania lekarskie,
- podręczniki/materiały szkoleniowe, odzież ochronną,
- poczęstunek w trakcie szkoleń,
- zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi dla osób samotnie wychowujących dzieci.