Rekrutacja

1. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, w sposób ciągły, od dnia 15.07.2012 do momentu zgłoszenia się wymaganej liczby uczestników, zakończy się jednak nie później niż dnia 31.12.2012 r.

2. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

a) Złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami (dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze projektu i na stronie internetowej Beneficjenta).
b) Ocenę dokumentów (przez Komisję Rekrutacyjną) pod względem formalnym
i merytorycznym oraz w zakresie spełniania kryteriów szczególnych, zgodnie z określoną grupą docelową oraz założonymi rezultatami projektu, przy uwzględnieniu problemów/barier występujących na obszarze realizacji projektu i kwalifikowanie na rozmową rekrutacyjną z doradcą zawodowym.
c) Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym, który określi preferencje, predyspozycje zawodowe oraz oceni chęć i motywację do podnoszenia kwalifikacji i udziału
w projekcie.
d) Podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie wraz z wyłonieniem osób na listy rezerwowe.
e) Informację Uczestników Projektu o wynikach procesu rekrutacji.

3. Komplet dokumentów zgłoszeniowych stanowi:
Wypełnienie przez Uczestnika Projektu formularza zgłoszeniowego, łącznie z dodatkowymi dokumentami:
A) Kserokopia dowodu osobistego lub zaświadczenie z wydziału meldunkowego o czasowym zameldowaniu na terenie realizacji projektu wymienionym w pkt. 12 formularza zgłoszeniowego, (jeżeli adres zamieszkania jest inny niż zameldowania w dowodzie osobistym) dokument należy przedłożyć do dnia podpisania „Deklaracji uczestnictwa w projekcie”.
B) Oświadczenie o miejscu zamieszkania.
C) Oświadczenie o wykształceniu i posiadanych kwalifikacjach zawodowych (opcjonalnie)
kserokopia dyplomu ukończenia szkoły oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje
do danego rodzaj szkolenia - jeśli takie są wymagane np. (prawo jazdy itp.).
D) Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę wg wzoru udostępnionego
przez EDUKATOR Sp. z o.o. potwierdzające status osób pracującej.
E) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych .
F) Podpisany i przyjęty do wiadomości przez Uczestnika Projektu „Regulamin rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie”.

4. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
Dokumenty zgłoszeniowe można składać:

• osobiście w Biurze Projektu „Twoja przyszłość zależy od ciebie – II edycja”
• za pośrednictwem poczty – dokumenty należy kierować na adres siedziby Biura Projektu: EDUKATOR Sp. z o.o., Biuro Projektu, ul. Igielna 9, 38-200 Jasło
z adnotacją „Twoja przyszłość zależy od ciebie – II edycja” lub drogą elektroniczną na adres: edukator@edukator-jaslo.pl
Szczegółowe warunki udziału w projekcie oraz opis procesu rekrutacji znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (plik poniżej).
W celu zgłoszenia udziału w projekcie prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego wraz załącznikami, regulaminu, zaświadczenia od pracodawcy (pliki do pobrania poniżej) i dołączyć odpowiednie załączniki.

Przyjmujemy i rejestrujemy zgłoszenia po przedstawieniu kompletu dokumentów!

Pliki do pobrania:
- Formularz zgłoszeniowy
- Regulamin
- Zaświadczenie od pracodawcy
- Wniosek o zwrot kosztów dojazdu