O projekcie

1. Projekt "Twoja przyszłość zależy od ciebie" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarcze, Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla rzedsiębiorstw”. Podstawą realizacji projektu jest umowa pomiędzy EDUKATOR Sp. z o.o. w Jaśle (Beneficjent) a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie (Instytucja Pośrednicząca).

1. Okres realizacji projektu: 01.02.2011 r. - 31.12.2011 r.

2. Cele projektu:

Cel główny:
nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych (na koniec XI 2012) poświadczone uznanymi certyfikatami uprawniającymi do wykonywania zawodu przez osoby pracujące (5 K i 86 M) o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych z wykształceniem co najwyżej średnim lub z terenu poza granicami administracyjnymi miast lub będących powyżej 45 r. życia, w wyniku udziału w szkoleniach zawodowych adekwatnych do oczekiwań pracodawców.

Cele szczegółowe:
- zniwelowanie form dyskryminacji ze względu na płeć oraz wzrost świadomości równościowego godzenia życia prywatnego i zawodowego przez 5 kobiet i 86 mężczyzn,
- zrealizowanie 8 szkoleń grupowych oraz indywidualne- adekwatnie do potrzeb lokalnego rynku pracy.

3. Adresaci projektu:

Projekt obejmuje wsparciem 100 osób pracujących (w tym 10 kobiet, 90 mężczyzn) zamieszkujących na terenie powiatu jasielskiego, krośnieńskiego i m. Krosno oraz 6 gmin powiatów ościennych: Haczów, Jasienica Rosielna, Brzostek, Jodłowa, Frysztak, oraz Wiśniowa. Uczestnikami Projektu mogą być osoby pracujące w jednej z branż (produkcyjna, budowlana, handlowa, transportowa, logistyczna) o niskich lub nieaktualnych kwalifikacjach, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem, lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych (poza godz. pracy), oraz spełniających łącznie następujące warunki:

- zgłosiły (z własnej inicjatywy) chęć zdobycia, podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy - poza godzinami pracy,
- w chwili rozpoczęcia realizacji projektu, ukończyły 18 lat,
- posiadają zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w jednej z branż (produkcyjna, budowlana, transportowa, logistyczna, handlowa)

- spełniają, co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
a) zamieszkują na terenie poza granicami administracyjnymi miast , lub
b) posiadają wykształcenie, co najwyżej średnie ,
lub
c) osiągnęły wiek 45 lat i więcej w chwili przystąpienia do projektu.

4. Działania podejmowane w projekcie:

a) Zarządzanie projektem,
b) Kampania promocyjno – informacyjna,
c) Rekrutacja Uczestników Projektu,
d) Poradnictwa zawodowe grupowe i indywidualne,
e) Realizacja szkoleń.