Rekrutacja

1. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, w sposób ciągły, co najmniej do czasu naboru zakładanej w projekcie liczby uczestników, bądź do dnia zawieszenia rekrutacji z powodu trzy-krotnego przekroczenia liczby chętnych na dane szkolenie, jednak nie później niż do dnia 31.05.2011 r.

2. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

a) Złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami (dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze projektu i na stronie internetowej Beneficjenta).
b) Ocenę dokumentów (przez Komisję Rekrutacyjną) pod względem formalnym
i merytorycznym oraz w zakresie spełniania kryteriów szczególnych, zgodnie
z określoną grupą docelową oraz założonymi rezultatami projektu,
przy uwzględnieniu problemów/barier występujących na obszarze realizacji projektu i kwalifikowanie na rozmowę rekrutacyjną z doradcą zawodowym.
c) Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym,
d) Podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o zakwalifikowaniu do uczestnictwa
w projekcie wraz z wyłonieniem osób na listy rezerwowe.
e) Informację Uczestników Projektu o wynikach procesu rekrutacji.

3. Komplet dokumentów zgłoszeniowych stanowi:

• Formularz zgłoszeniowy,
• Podpisany „Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie”
• Kserokopia dowodu osobistego lub kserokopia zaświadczenia z wydziału meldunkowego o czasowym zameldowaniu na terenie realizacji projektu wymienionym w pkt. 11 formularza zgłoszeniowego (jeżeli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania w dowodzie osobistym) – należy przedłożyć w dniu podpisania „Deklaracji uczestnictwa w projekcie”
• Oświadczenie o miejscu zamieszkania i wykształceniu.
• Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę wg wzoru udostępnionego przez EDUKATOR Sp. z o.o. potwierdzające status osoby pracującej.
• Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
• Podpisany i przyjęty do wiadomości przez Uczestnika Projektu „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”.

4. Zasady przyjmowania zgłoszeń:

Dokumenty zgłoszeniowe można składać:

• osobiście w Biurze Projektu „Twoja przyszłość zależy od ciebie”
• za pośrednictwem poczty – dokumenty należy kierować na adres: EDUKATOR
Sp. z o.o., ul. Igielna 9, 38-200 Jasło z adnotacją „Twoja przyszłość zależy od ciebie”.

Szczegółowe warunki udziału w projekcie oraz opis procesu rekrutacji znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (plik poniżej). W celu zgłoszenia udziału w projekcie prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego, regulaminu oraz zaświadczenia o zatrudnieniu, (pliki do pobrania poniżej) oraz dołączenie odpowiednich załączników.

Przyjmujemy i rejestrujemy zgłoszenia po przedstawieniu kompletu dokumentów!

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy
- Regulamin
- Zaświadczenie o zatrudnieniu